Panzfestival2 – Energesch, Erzieleresch, Authentesch

Entrée 25/15 – 2 Deeg 40/20 – 3 Deeg 50/25

Reservatiounen iwwert stuedtheater@gmail.com

CovidCheckConcert – keng Schnelltester op der Plaz!